دتورو مرچو له حيرانوونکو ګټو خبر شٸ

تور مرچ زیاتې فایدې لري خو ځینې یې په لاندې ډول درته بیانو لیکنه ترپایه تعقیب کړئ او ګټه ترې واخلئ

د هغه کسانو لپاره ښه خبر چې خوله یې زیاته وچیږي تور مرچ مو د خولې لاړې زیاتوي د معدې حالت مو برابروي

د هغه کسانو لپاره ښه چانس چې بې اشتها دي او اشتها نلري تور مرچ مو اشتها راولي او همدارنګه د کلمو حالت مو هم برابروي

تور مرچ مو هضمیت برابروي که د خوراک په هضم کې مشکیل لری د تورو مرچو خوراک مه هیروئ

که تور مرچ له ګبینه سره یوځای وخوړل شي د بلغم ټوخي او سا بندي لپاره مهم درمل بلل شوي

هغه کسان چې بدن یې ګرمي لري او یا هم د پښتورګو ناروغي ولري د تور مرچو خوراک څخه دې ډډه وکړي

کله لړم او یا هم کوم زهر لرونکي حشرې وچیچلی د جوشنده په څېر یې وڅکئ زهر مو راکاکیږې

شیئر کریں

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *